Hello, How can we help?

Contact us any time: support@ezbiztrip.com

Công ty có những cấp bậc tài khoản nào?

Có 4 cấp bậc tài khoản trong một công ty tại EzBizTrip:

  • Quản trị viên (Admin)
  • Quản lý (Manager)
  • Kế toán (Accountant)
  • Nhân viên (User)

Tương ứng với các chức năng cụ thể như sau: