Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Làm cách nào để thay đổi địa chỉ email của tài khoản Quản trị viên (Admin) hoặc tài khoản Người dùng (User)?

Địa chỉ email cho quản trị viên và tài khoản người dùng không thể thay đổi.

Nếu nhân viên của bạn đã thay đổi địa chỉ email, bạn có thể Vô hiệu hóa (Disable) hoặc Xóa (Delete) tài khoản cũ và tạo một tài khoản mới cho họ.