Hello, How can we help?

Contact us any time: support@ezbiztrip.com

Làm cách nào để thay đổi địa chỉ email của tài khoản Quản trị viên (Admin) hoặc tài khoản Người dùng (User)?

Địa chỉ email cho quản trị viên và tài khoản người dùng không thể thay đổi.

Nếu nhân viên của bạn đã thay đổi địa chỉ email, bạn có thể Vô hiệu hóa (Disable) hoặc Xóa (Delete) tài khoản cũ và tạo một tài khoản mới cho họ.