Hello, How can we help?

Contact us any time: support@ezbiztrip.com

Làm cách nào để thay đổi địa chỉ email?

Địa chỉ email là tài khoản dùng để đăng nhập vào hệt thống, bạn không thể thay đổi nó.
Nếu muốn thay đổi, vui lòng liên hệ với Quản trị viên (Admin) của công ty bạn trên nền tảng EzBizTrip.