Xin chào,chúng tôi có thể giúp gì?

Liên hệ chúng tôi bất kì khi nào: support@ezbiztrip.com

Làm thế nào để tôi có thể phê duyệt yêu cầu chi phí công tác của nhân viên?

Trước hết, hãy đảm bảo rằng chế độ cài đặt tài khoản đã được thiết lập và tài khoản của bạn được đặt làm người phê duyệt. Bạn sẽ nhận được thông báo về yêu cầu chuyến đi hoặc yêu cầu chi phí của nhân viên.

Phê Duyệt Chuyến Công Tác:

1. Chọn Phê duyệt (Approval) ở Menu điều hướng, sau đó chọn Quản lý phê duyệt chuyến đi (Trip Approval Management) > Yêu cầu phê duyệt (Approvals Required)

2. Nhấp vào yêu cầu cần phê duyệt để xem chi tiết: Thông tin chuyến công tác (Tên chuyến đi, Điểm khởi hành, Điểm đến, Thời gian, Nhân viên), Tổng ngân sách sự kiến, Ngân sách Máy bay, Khách sạn, Chi phí khác

3. Để xem lịch sử, chọn Quản lý phê duyệt chuyến đi (Trip Approval Management) > Lịch sử (History Log)

Phê Duyệt Chi Phí:

1. Chọn Phê duyệt (Approval) ở Menu điều hướng, sau đó chọn Quản lý phê duyệt chi phí (Expense Approval Management) > Yêu cầu phê duyệt (Approvals Required)

2. Nhấp vào yêu cầu cần phê duyệt để xem chi tiết: Tên chuyến công tác / Tên báo cáo, Tổng ngân sách yêu cầu, Danh sách các chi phí (Tên chi phí, Loại chi phí, Số tiền, Hóa đơn)

3. Để xem lịch sử, chọn Quản lý phê duyệt chi phí (Expense Approval Management) > Lịch sử (History Log)

Lưu ý: Đối với mỗi loại chi phí, bạn có thể thấy chính sách được áp dụng cho tài khoản nhân viên này. Bạn có thể để lại một tin nhắn lưu ý hoặc nhanh chóng ra quyết định của bạn. Sau khi được phê duyệt, yêu cầu chuyến đi hoặc chi phí không thể được điều chỉnh. Bạn chỉ có thể xem lịch sử yêu cầu chuyến đi / chi phí đã được phê duyệt hoặc từ chối.