Hello, How can we help?

Contact us any time: support@ezbiztrip.com

Phần mềm quản lý chi phí này có thể tích hợp với bất kỳ phần mềm kế toán nào khác không?

Hiện tại, chúng tôi không tích hợp trực tiếp với bất kỳ phần mềm kế toán nào.
Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng nút Tải xuống (Download) để xuất hóa đơn của mình để tải lên các phần mềm kế toán khác.