Hello, How can we help?

Contact us any time: support@ezbiztrip.com

Tại sao tài khoản của tôi bị vô hiệu hóa?

Một vài tình huống có thể xảy ra sẽ khiến tài khoản bị Vô hiêụ hóa (Disable) hoặc Xóa (Delete) khỏi EzBizTrip:

1. Chúng tôi đã nhận được yêu cầu hủy kích hoạt từ tài khoản Quản trị viên (Admin) của công ty. Theo đó, tất cả các tài khoản của người quản lý/ kế toán/ người dùng sẽ bị hủy kích hoạt cùng với tài khoản Quản trị viên (Admin).

2. Tài khoản Quản trị viên (Admin) có thể xóa bất kỳ tài khoản người quản lý/ kế toán/ người dùng nào. Hãy liên hệ với Quản trị viên (Admin) để xác nhận lại.