Hello, How can we help?

Contact us any time: support@ezbiztrip.com

Tôi có thể chỉnh sửa chi phí sau khi đã gửi lên cấp trên phê duyệt không?

Sau khi báo cáo chi phí đã được gửi phê duyệt, bạn không thể chỉnh sửa, xóa chi phí.