Hello, How can we help?

Contact us any time: support@ezbiztrip.com

Tôi có thể chuyển nhượng điểm thưởng cho nhân viên khác trong cùng công ty được không?

Rất tiếc, bạn không thể chuyển nhượng điểm thưởng của mình cho người khác.